REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Fitimi i shtetësisë me natyralizim dhe me natyralizimin e bashkëshortit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është i fitimi i shtetësisë së Kosovës

Përshkrimi: Për fitimin e shtetësisë pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit. Kërkesa parashtrohet personalisht. Pala e plotëson formularin dhe e jep betimin që e pranon ligjin dhe rendin kushtetues. Pas kësaj lënda e kompletuar dërgohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme ku komisioni qëndrorë për shtetësi vendos a janë plotësuar kushtet për fitimin e shtetësisë. Pas nxerrjes së vendimit në Ministri, zyrtari i Gjendjes Civile e bën zbatimin e vendimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

 • Emri (emri i prindit) Mbiemri
 • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri telefonit, numri personal, vendbanimi)
 • Vendbanimi aktual

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 180

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e lindjes dhe e martesës (për të martuarit) (Origjinal)
 • Dëshmi e lëjes së vlefshme të qëndrimit për 5 vite në Republikën e Kosovës (Origjinal)
 • Dëshmi që i ka përmbushur të gjitha detyrimet financiare (Origjinal)
 • Dëshmi e banimit adekuat (për parashtruesin e kërkesës dhe vartësit e tijë/sajë (Origjinal)
 • Dokument që dëshmon njohuri elementare të njërës prej gjuhëve zyrtare (Kopje)
 • Dëshmi që nuk është nën hetime penale dhe nuk është i dënuar për vepër penale (Origjinal)
 • Dëshmi që posedon mjete materiale për të siguruar jetesën e vet dhe personave për të cilët është përgjegjës (Origjinal)
 • Dokument identifikimi (Origjinal)
 • Deklarata me shkrim që e pranon rendin kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës (Origjinal)
 • Certifikata e martesës e cila dëshmon së paku 3 vite lidhje të vlefshme martesore me shtetasin e Kosovës (për kërkesën për natyralizim të bashkëshortit) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion