REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Fitimi i shtetësisë me natyralizim të fëmijës së mitur të personit të natyralizuar

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është i fitimi i shtetësisë së Kosovës.

Përshkrimi: Për fitimin e shtetësisë pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit. Kërkesa bëhet nga prindi i fëmiut të mitur (nën moshën 18 vjecare) apo nga përfaqësuesi ligjorë. Lënda e kompletuar dërgohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme ku komisioni qëndrorë për shtetësi vendos a janë plotësuar kushtet për fitimin e shtetësisë. Pas nxerrjes së vendimit në Ministri, zyrtari i Gjendjes Civile e bën zbatimin e vendimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit) Mbiemri
  • Informata e përgjithshme të prindërve (emri dhe mbiemri, vendbanimi, shtetësia, profesioni,)
  • Vendbanimi aktual

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 180

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e lindjes (Origjinal)
  • Dokumete zyrtare të vlefshme të prindërve, me të cilët dëshmohet identiteti i tyre (Kopje)
  • Deklarata me shkrim i prindërve që pajtohen me kërkesën për shtetësi (Origjinal)
  • Deklaratë me shkrim e fëmijës mbi moshën 14 vjec deri në 18 vjec (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion