REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për martesë me shtetas të huaj

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: I mundësorët qytetarit të Kosovës lidhja e kurorës me shtetasin e huaj.

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile për lidhjen e martesës me shtetasin e huaj. Nëse dokumentacionet e nevojshme nga shtetasi Kosovarë dhe shtetasi i huaj është komplet zyrtari i gjendjes civile e regjistron shpalljen e martesë në sistemin elektronik të gjendjes civile dhe pas dy ditësh lejohet lidhja e martesës për datën e caktuar me marrëveshje në mes palës dhe zyrtarit të gjendjes civile.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit) dhe Mbiemri për të dy personat që do të lidhin martesë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ekstraktin e lindjes (Origjinal)
  • Statusi Martesorë (Origjinal)
  • Letërnjoftimin (Kopje)
  • Certifikata e lindjes (shtetasi i huaj) (Origjinal)
  • Vertetimin e vendbanimit (Kopje)
  • Vertetim që është i lirë për martesë (Origjinal)
  • Certifikata e kapacitetit (Origjinal)
  • Pasaporta (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion