REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Lidhja e martesës në objektin e Komunës, gjatë orarit zyrtarë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: I mundësohet qytetarëve lidhja martesore për datën që caktohet me marrëveshje në mes Ofiqarit dhe palës.

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën për lidhjen e martesës në Zyrën e Pranimit. Offiqari kërkon dokumentacionin e nevojshëm dhe e regjistron 'shpalljen e martesës' në sistemin elektronik të gjendjes civile. Pas 2 dite të shpalljes së martesës lejohet lidhja e martesës. Për datën e lidhjes së martesës vendos ofiqari në marrëveshje me personat që dëshirojnë të lidhin martesën.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emri i prindërve
  • Nr.Personal
  • Vendlindja
  • Shtetësia

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 2

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Ekstrakti i Lindjes (Kopje)
  • Certifkata e statusit martesorë (NUK KA)
  • Certifikata e vendbanimit (Kopje)
  • Letërnjoftimin e dy dëshmitarëve (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion