REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zyrtarizimi i pranimit të atësisë/amësisë (regjistrimi i fëmiut në rastet kur prindërit nuk kanë të lidhur martesë)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Pranimi i atësisë/amësisë së fëmiut

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile për zyrtarizimin e procesverbalit për pranimin e atësisë/amësisë. Të dy prindërit duhet të jenë prezent që bashkë me zyrtarin e gjendjes civile të plotësojnë procesverbalin. Pas kësaj prindërve u ipet e drejta e regjistrimit të fëmiut në regjistrin e gjendjes civile.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri (për prindërit e fëmiut)
  • Informata e përgjithshme (vendbanimi, numri personal)
  • Data dhe vendi i lindjes së fëmiut

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ekstrakti i lindjes (për të dy prinderit) (Origjinal)
  • Certifikata e martesës (në rastet kur prindërit lidhin martesë pas lindjes së fëmiut) (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (nëse fëmiu është mbi 16 vjeq) (Kopje)
  • Certifikata e lindjes së fëmiut (edhe në rastet kur fëmiu ka lindur jasht Kosovës) (Origjinal)
  • Certifikata e Vendbanimit (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion