REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e vendbanimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është paisja me certifikatë vendbanimi, si pjesë e dokumentacionit për kërkesa të ndrryshme.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Zyrtari, në bazë të numrit personal, e konfirmon që qytetari është i regjistruar në sistemin elektronik të gjendjes civile dhe i vërteton informatat, përfshier vendbanimin. Pala kryen pagesën dhe pajiset me certifikatë vendbanimi.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit) dhe Mbiemri
  • Numrin Personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion