REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ekstrakti i lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Ekstrakti i lindjes dhe regjistrimi në sitemin elektronik të gjendjes civile i mundëson qytetarit, që sipas nevojës, të pajiset me certifikatë të lindjes në cilëndo komunë të Kosovës.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile dhe e tregon numrin personal. Nëse pala nuk ëshë e regjistruar në Sistemin e Regjistrit Civil (Sistemi Elektronik i Gjendjes Civile) zyrtari së pari e regjistron dhe pastaj e pajisë palën me ekstrakt të lindjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri , mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion