REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za verifikaciju miniranih podrucja

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Medijacija izmedu stranke/podnosioca prijave i nadležnog organa za obezbedivanje sigurnog okruženja za gradane.

Zahtev za finansijsku pomoc za ozbiljne bolesti

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Pravilna raspodela finansijske pomoci (uglavnom simbolicnim kolicinama) za pokrivanje troškova lecenja za gradane koji pate od ozbiljnih bolesti

Zahtev za stambenu pomoc

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Pružanje stambene pomoci gradanima koji su stambeno ugroženi i socijalni su slucajevi

Zahtev za medicinskim lecenjem van javnih zdravstvenih institucija.

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Finansijska pomoc gradanima za medicinsko lecenje van javnih zdravstvenih institucija.

Razni zahtevi i pritužbe

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Pregled raznih zahteva gradana u oblasti zdravstvene zaštite.

Zahtev za porodicno pomirenje i mišljenje o starateljskom pravu nad decom

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Pokušano pomirenje supružnika i u slucajevima nemogucnosti pomirenja, davanje mišljenja o starateljstvu nad decom.

Zahtev za stupanje u brak maloletnih lica

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Pregledanje psihosocijalnih uslova maloletnih podnosioca prijave i davanje mišljenja o ranom stupanju u brak (lica mlada od 18 godina).

Zahtev za izdavanje socijalne pomoci

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Priznavanje prava na socijalnu pomoc za porodice loših materijalnih uslova.

Zahtev za zaštitu od nasilja u porodici

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Sprecavanje nasilja, zaštita žrtava, sudsko gonjenje pocinilaca nasilja sa kaznenim merama, kao i integracija žrtava u društveni život.

Uverenje da je korisnik ili nije korisnik socijalne pomoci

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Izdavanje gradanima uverenje o korišcenju ili odsustvu korišcenja socijalne pomoci kako bi se ispunila dokumentacija koju zahteva podnosilac prijave u razne svrhe.

Zahtev za hitnu socijalnu pomoc

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Materijalna pomoc za porodice sa socijalnim potrebama u slucajevima razlicitih nesreca

Zahtev za privremeno starateljstvo

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Socijalna zaštita za lice koje je ostalo bez adekvatne nege.

Zahtev za izdavanje uverenja o finansijskoj održivosti (drugih lica, banaka ili opštine)

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Davanje gradanima uverenja o ispunjenju svih finansijskih obaveza prema državi i licima za koje je on odgovoran u skladu sa zakonom.

Zahtev za uverenje da stranka nije u pritvoru i da nije ukinuta mogucnost vršenja dužnosti

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Gradanin ima dokument kojim se dokazuje da on ima pravo da donosi odluke, tj. da njegov kapacitet vršenja dužnosti nije opozvan, te da nije u pritvoru.