REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për verifikimin e zonës së minuar

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Ndërmejtësimi mes palës dhe subjektit kompetent në funksion të krijimit të ambientit të sigurtë për qytetarin.

Kërkesë për ndihmë financiare për sëmundje të rënda

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Ndarja sa më e drejtë e ndihmave financiare (shuma zakonisht simbolike) si asistencë në mbulimin e shpenzimeve të shërimit, për qytatarët që vuajnë nga sëmundjet e rënda.

Kërkesë për strehim

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Sigurimi i strehimit për qytatarët të cilët nuk e kanë të rregulluar qështjen e banimit dhe janë raste sociale

Kërkesë për trajtim mjeksor jashtë institucioneve shëndetësore publike

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Asistencë financiare qytetarit për trajtim mjeksorë jashtë institucioneve shëndetësore publike.

Kërkesa dhe ankesa të ndryshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të qytetarëve që kanë të bëjnë më sektorin shëndetësorë.

Kërkesë për pajtim familjarë dhe mendimi për besimin e fëmijëve

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Tentim pajtimi i bashkëshortëve dhe, në raste të mospajtimit, dhënia e mendimit për besimin e fëmijëve

Kërkesë për martesë para moshës madhore

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Rishiqimi i gjendjes psiko-fizike të palës së mitur dhe dhënja e mendimit për martesë të parakohëshme (personat nën moshën 18 vjecare).

Kërkesë për Ndihmë Sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Njohja e së drejtës për ndihmë sociale familjeve të cilat janë në gjendje jo të mirë materiale.

Kërkesë për mbrojtje nga dhuna në familje

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Parandalimi i dhunës, mbrojtja e viktimave, ndjekja e kryesit të dhunës me masa ndëshkuese si dhe integrimi i viktimava në jetën sociale.

Vërtetim që është shfrytëzues apo jo-shfrytëzues i ndihmës sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Pajisia e qytetarit me vërtetim mbi shfrytezimin apo jo-shfrytëzmin e ndihmës sociale si plotësim i dokumentacionit që i kërkohet palës për qëllime të ndryshme.

Kërkesë për ndihma të menjëhershme sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Asistenca materiale për familjet me nevoja sociale në rastet e fatkeqësive të ndryshme.

Kërkesë për kujdestari të përkohshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Mbrojtje sociale për personin i cili ka mbetur pa përkujdesje të nevojshme.

Kërkesë për vërtetim që nuk obligime financiare (ndaj personave tjerë, bankave apo komunës)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Paisja e qytetarit me vertetim për përmbushjen e të gjitha detyrimeve financiare ndaj shtetit si dhe personave për të cilët është përgjegjës sipas ligjit.

Kërkesë për vërtetim që nuk është nën kujdestari dhe nuk i është marrë zotësia e veprimit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qytetari pajiset me dokumentin i cili vërteton se ka të drejtë të vendosjes, që nuk i është marre zotësia e veprimit dhe që nuk është nën kujdestari.