REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikatë e lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Pajisja e qytetarëve me certifikatë të lindjes.

Ekstrakti i lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Ekstrakti i lindjes dhe regjistrimi në sitemin elektronik të gjendjes civile i mundëson qytetarit, që sipas nevojës, të pajiset me certifikatë të lindjes në cilëndo komunë të Kosovës.

Certifikatë e martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Pajisja e qytetarit me certifikatë që dokumenton se ai person ka lidhje martesore.

Certifikatë e vendbanimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi i procedurës është paisja me certifikatë vendbanimi, si pjesë e dokumentacionit për kërkesa të ndrryshme.

Certifikatë e gjendjes martesore

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Pajisja e qytetarit me certifikatë që dokumenton se ai person nuk ka lidhje martese. Në rastet më të shpeshta ju nevoitet qytetarëve të Kosovës për të lidhur martesë në shtetet tjera.

Deklarata e bashkësisë familjare

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Deklarata familjare nevoitet që të kompletohet dokumentacioni i nevojshëm për vizë, bursë studentore, etj.

Regjistrim i rregullt i foshnjeve të lindura në institucionin shëndetësorë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Regjistrimi i foshnjës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile në afatin e rregullt të regjistrimit.

Regjistrimi i fëmijëve të braktisur (ose të gjetur)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Regjistrimi i fëmijës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile

Anullim i dyfishtë në Regjistrin e Gjendjes Civile të lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Përmirësimi i regjistrimeve të dyfishta të një personi në regjistrat e gjendjes civile.

Humbja e shtetësisë së Republikës së Kosovës me lirim për personat e mitur

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I mundësohet palës humja e shtetësisë së Kosovës, për të fituar shtetësinë e një shteti tjetër.

Lidhja e martesës në objektin e Komunës, gjatë orarit zyrtarë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I mundësohet qytetarëve lidhja martesore për datën që caktohet me marrëveshje në mes Ofiqarit dhe palës.

Lidhja e martesës në objektin e Komunës, pas orarit zyrtarë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I mundësohet qytetarëve lidhja martesore për datën që caktohet me marrëveshje në mes Ofiqarit dhe palës.

Lidhja e martesës jashtë objektit të Kuvendit Komunal

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I mundësohet palës që të bëjë lidhjen e martesës në vendin e kërkuar, jasht objektit të kuvendit komunal.

Kërkesë për martesë me shtetas të huaj

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I mundësorët qytetarit të Kosovës lidhja e kurorës me shtetasin e huaj.

Regjistrimi i martesave të qytetarëve të Kosovës të kryera në shtetet tjera

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I mundësorët qytetarit regjistrimi i martesës së bërë në shtetet tjera për të pasur të dhëna sa më të sakta në LAM

Regjistrim i vdekjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Regjistrimi i rregullt i vdekjes, brenda afatit prej 30 ditësh.

Regjistrim i mëvonshëm në regjistrin e të vdekurve (pas 30 ditësh)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Vdekja e personave e cila nuk është paraqitur në afatin e rregullt të regjistrimit në Regjistrin e Gjendjes Civile të Vdekjes (deri në 30 ditë) mund të bëhet më vonë dhe, në këtë rast paguhet taksa e ...

Humbja e shtetësisë së Republikës së Kosovës me lirim për personat madhorë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I mundësohet palës humja e shtetësisë së Kosovës, për të fituar shtetësinë e një shteti tjetër.

Regjistrimi i vdekjes së ndodhur jashtë territorit të Kosovës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Mundësohet regjistrimi i vdekjes së përsonit, vdekja e të cilit ka ndodhur jashtë Kosovës për të përditësuar të dhënat në rregjistrin LAV

Dëshmi e vdekjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Pajisja e qytetarit me dëshmi të vdekjes së personit të caktuar (zakonisht familjarit) për inicimin e procedurës së trashëgimisë.

Ndërrim i mbiemrit pas anulimit të martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Ndërrimi i mbiemrit pas anulimit të martesës, gjegjësisht kthimi në mbiemër të vajzërisë.

Legalizim i nënshkrimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Vërtetohet që nënshkrimi në një dokument apo deklaratë është i parashtruesit të kërkesës.

Legalizim i kopjes në bazë të origjinalit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Vërtetohet kopja e një dokumenti në bazë të dokumentit origjinal.

Verifikim i dokumenteve të ndryshme nga shtetet tjera

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Bëhet identifikimi i nënshkrimit në formularin/dokumentin i cili mirret në shtetet tjera dhe, qëllimi është të plotësohet kërkesa e shtetit të huaj.

Gjetja / pajisja me dokument nga Arkiva

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qytetari pajiset me kopjen e lëndës e cila vetëm është arkivuar. E njëjta edhe legalizohet për tu përdorur për nevojat e qytetarit.

Vërtetim i ç'lajmërimit të vendbanimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Ç'regjistrimi i vendbanimit për të bërë regjistrimin e vendbanimit të ri.

Certifikatë e martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qytetari pajise me certifikatë e cila e vërteton gjendjen civile të tijë/sajë pas lidhjes së kurorës martesore.

Zyra e Prokurimit - Kontratë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi është qe të zgjidhet një operator ekonomik që është më i favorshëm.

Kërkesë për kuotim të çmimeve

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Të sigurohet shërbimi ose furnizimi më kualitativ dhe më I lirë.

Kërkesë për tenderim me procedurë të hapur me vlerë të mesme (furnizim, shërbim dhe punë)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Mundësohet proces i drejtë dhe transparent gjatë konkurrimit të bizneseve për punë të caktuar.

Kërkesa për kuotim me vlerë minimale

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Të sigurohet shërbimi / furnizimi /puna më kualitative dhe më e lirë.