REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Ndërrimi i Emrit të Shoqërisë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në këto subjekte në komunë.

Vërtetim për stazh pune dhe vërtetim për konfirmim të përvojës së veprimtarisë

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Pajisja e palës me vërtetim të stazhit apo ushtrimit të veprimtarisë për nevoja pensionale, referencë për punë të re, etj.

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësoje pronarëve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në këto subjekte në komunë.

Kërkesë për zgjatjen e orarit të punës (mujore)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Zgjatja e orarit të punës mbi orarin e rregulltë për bizneset.

Ndërrimi i emrit të Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Dhënia e mundësisë pronarit të ndërmarrjes që të ndryshojë emrin e ndërmarrjes, si dhe evidentimin e këtyre ndryshimeve.

Vërtetim që familja nuk posedon biznes (për Bursë studentore)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qellimi i kësaj procedure është lëshimi i vërtetimit që pala nuk ka biznes familjarë që nevoitet për kompletimin e dokumentacionit për të aplikuar për bursë studentore.

Vërtetim për posedim të biznesit personal/familjarë për qëllim të marrjes së Vizës

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Pala pajiset me vërtetim të posedimit të biznesit për qëllim të kompletimit të dokumentaconit për aplikim për vizë.

Taksë për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Mbledhja e të hyrave vetanake të cilat i diktohen buxhetit të kuvendit komunal.

Regjistrimi i Shoqërisë së Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesoj të gjithë të intersuarve të themelojnë shoqeri të huaj tregtare, si dhe të bejë evidentimin e te gjitha ketyre ndermarrjeve në komunë.

Regjistrimi i Kooperativave Bujqësore

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesoj të gjithë te intersuarve (bujqëve) të themelojnë kooperative bujqësore, si dhe të bëjë evidentimin e këtyre ndermarrjeve në komunë.

Ndërrim i punëtorëve për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të bizneseve individuale të bëjnë ndërrimin e numrit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të biznesit.

Regjistrimi i Shoqërisë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë të gjithë të intersuarve të themelojnë shoqëri komandite, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha këtyre ndërmarrjeve në komunë.

Ndërrim i punëtorëve për Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të ortakërive të përgjithshme të bëjnë ndërrimin e numrit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Regjistrimi Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësoj të gjithë të intersuarve të themelojnë ortakeri të pergjithshme, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha këtyre ndërmarrjeve në komunë.

Regjistrimi i Shoqërisë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë të gjithe të intersuarve të themelojnë shoqeri aksionare, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha ndërmarrjeve aksionare në komunë.

Ndërrim i punëtorëve për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e numërit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve në këtë kategori të biznesit.

Ndërrim i punëtorëve për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive të huaja tregtare të bëjnë ndërrimin e numrit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve në këtë kategori të biznesit.

Ndërrim i punëtorëve për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e numërit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve në këtë kategori të biznesit.

Regjistrimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë të gjithë të intersuarve të themelojnë biznes individual, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha ndërmarrjeve në komunë.

Ndërrim i punëtorëve për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive komandite të bëjnë ndërrimin e numërit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve në kategori të biznesit.

Ndërrim/shtim i kapitalit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të ortakërive të përgjithshme të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të biznesit.

Regjistrim i Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësoj të gjithë të intersuarve të themelojnë biznes individual, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha ndermarrjeve në komunë.

Ndërrim/shtim i kapitalit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive më përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrim/shtimin të kapitalit, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve kësaj kategorie të biznesit.

Ndërrimi i Emrit të Ortakërisë së Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të ortakerisë së përgjithshme të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në keto subjekte në komunë.

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërisë konandite të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në keto subjekte në komunë.

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë së Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërisë së huaj tregtare të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në këto subjekte në komunë.

Ndërrim/shtim i kapitalit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive të huaja tregtare të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve kësaj kategorie të biznesit.

Ndërrim i adresës së Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të ndërmarrjeve individuale të bejnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e këtyre bizneseve në komunë.

Ndërrim/shtim i kapitalit për Shoqëritë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësoj pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve kesaj kategorie të bisnesit.

Ndërrim i adresës për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesoje pronarëve të shoqërive me pergjegjesi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e ketyre bizneseve në komunë.

Ndërrim/shtim i kapitalit për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronareve të shoqërive komandite të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të biznesit.

Ndërrim i adresës për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronareve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorinë e këtyre bizneseve në komunë.

Ndërrim i drejtorit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të ortakërive të përgjithshme të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të behet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i drejtorit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve te shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i drejtorit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive të huaj tregtare të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i adresës për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesoje pronarëve të ortakrise së përgjithshme të bëjnë nderrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorinë e ketyre bizneseve në komunë.

Ndërrim i drejtorit për Shoqëritë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive komandite të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrimi i drejtorit për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i adresës për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësoj pronarëve të shoqërive komandite të bëjnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e këtyre bizneseve në komunë.

Ndërrim i Agjentit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të ortakërive të përgjithshme të bëjnë ndërrimin e agjentit, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrimi i adresës për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësoj pronarëve të shoqërive të huaja tregtare të bëjnë nderrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e këtyre bizneseve në komunë.

Ndërrim/shtim i njësisë për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësoj pronarëve të bizneseve individual të bëjnë ndrrimin/shtimin e njesisë së re në veprimtarin e tyre, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorinë e ketyre bizneseve në komunë.

Ndërrim i Agjentit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e agjentit, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i Agjentit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive të huaj tregtare të bëjnë ndërrimin e agjentit, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i Agjentit për Shoqëritë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive komandite të bëjnë ndërrimin e agjentit, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i Agjentit për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e agjentit, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i aksionarëve në Ortakëri te Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të ortakërive të bëjnë ndërrimin e aksionareve, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i aksionarëve për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e aksionareve, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim i aksionarëve për Shoqërinë e Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive të huaj tregtare te bëjnë ndërrimin e aksionareve, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim/shtim i njësisë për Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesoje pronarëve të ortakrisë së pergjithshme të bëjnë ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve kësaj kategorie te bisnesit.

Ndërrimi i aksionarëve për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e aksionareve, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Shuarja e Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të ndërmarrjeve individuale të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Shuarja e Biznesit Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të ortakërisë së përgjithshme të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Shuarja e Biznesit në Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Ndërrim/shtim i njësisë për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesojë pronareve të shoqerive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kesaj kategorie të bisnesit.

Ndërrim/shtim i njësisë për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesoje pronareve te shoqerive të huaja tregtare te bejne ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve kesaj kategorie të biznesit.

Vendimi për ndrrimin/shtimin e njësisë

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnezit.

Ndërrim/shtim i njësisë për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve kësaj kategorie të bisnesit.

Ndërrim/shtim i njësisë për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundesoje pronareve te shoqerive komandite te bejne ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve te subjekteve kesaj kategorie te bisnesit.

Shuarja e biznesit Shoqëri e Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërisë së huaj tregtare të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Shuarje e biznesit Shoqëri Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërisë aksionare të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Shtimin e aktivitetit për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të bizneseve individuale të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnezit

Shuarje e biznesit -Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërisë komandite të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Shtimi aktivitetit për Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të ortakërive të përgjithshme të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Certifikata e Re e Biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Pajisja e biznesit me certifikate të re

Shtimi aktivitetit për Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Vërtetimi për Pronarët dhe Drejtorët

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi është paisja e biznesit me dëshmi me shkrim që vërteton se pala në fjalë është drejtori apo pronari i subjektit ekonomik.

Shtimi aktivitetit për Shoqërit e Huaja Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive të huaja tregtare të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Vërtetimi i Kopjes si Kopje Autentike

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Vërtetimi i kopjes së dokumentit përkatës si autentike me origjinalin

Shtimi aktivitetit për Shoqëri Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Dorëzimi i informatave për biznesin

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Sigurimi i certifikatës me informatat e ndërmarrjes.

Shtimi aktivitetit për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

T'i mundësojë pronarëve të shoqërive komandite të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.