REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për plotësimin e kushteve minimale higjieno-teknike, sanitare për subjektet afariste.

Drejtoria për Punë Inspektuese

Çdo subjekt afarist të inspektohet dhe nëse i plotëson kushtet të pajiset me lejen për veprimtarinë përkatëse.

Kërkesë për pëlqim sanitarë për ndërtim / rindërtim të objektit

Drejtoria për Punë Inspektuese

Pëlqimi sanitarë për ndërtim nevoitet për të plotësuar dokumentacionin për pajisjen me leje ndërtimore.

Kërkesë e subjekteve afariste hoteliere dhe prodhuese për certifikimin e punës me pije alkoolike.

Drejtoria për Punë Inspektuese

Palës e cila e bënë kërkesën i mundësohet të shërbej/prodhoj alkoohol të kontrrolluar. Komuna e kontrrollon cilësinë por edhe moshën e përsonave të cilët konsumojnë apo shërbejnë alkoholin.

Aktvendim për eks''humim

Drejtoria për Punë Inspektuese

Në rastet më të shpeshta, i mundësohet palës të bëjë bartjen e mbetjeve mortore në vendin tjetër (afër familjes, qytetin/shtetin e lindjes).

Kërkesë për inspektim dhe asgjësimi të mallit me afat të skaduar të perdorimit, për mallra me origjinë ushqimore dhe jo-ushqimore

Drejtoria për Punë Inspektuese

Garantohen të drejtat themelore të konsumatorit dhe sigurohet që qytetarit të mos i shkaktohen dëme shëndetësore dhe ekonomike. Poashtu, me këtë procedurë sigurohet që humbjet ekonomike të biznesit të...