REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për certifikatën e pasurisë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Me anë të kësaj procedure qytetari pajiset me certifikatë për posedimin ose jo posedimin e pronës.

Kërkesë për fshirjen e hipotekës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet qytetarit/personit juridik fshirja e borxhit ndaj bankës si dhe regjistrimi i vendimit mbi fshirjen e borxhit në regjistrin e hipotekës.

Kërkesa për bartje të pronës në bazë të ndarjes së pasurisë së përbashkët

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet palës bartja e pronës në bazë të ndarjes së pasurisë së përbashkët (2 apo më shumë bashkëpronarë). Pasuria mund të jetë parcelë, ndërtesë banimi apo ndërtesë/hapsirë afariste.

Kërkesë për kopje të planit

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Me anë të kësaj procedure qytetari pajiset me kopjen planit.

Kërkesa për bartje të pronës në bazë të ndarjes së bashkësisë familjare

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet palës bartja e pronës në bazë të kontratës mbi ndarjen e bashkësisë familjare.

Kërkesë për ndarjen e parcelave (krijimi i parcelave të reja)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Regjistrimi i parcelës së re dhe ndërrimi i titullarit të të njejtës, në bazë të ndarjes fizike të parcelës ekzistuese.

Kërkesë për korrigjim të regjistrit të kadastrës (gabime teknike apo materiale)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet palës korrigjimi i shënimeve të pronës në rastet e gabimeve material dhe/apo teknike.

Regjistrimi i pengesave (servituti)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Regjistrohet servitut apo pengesa. Barra që i ngarkohet një prone për përdorim dhe në dobi të një prone të pronarit tjetër.

Kërkesa për bartje të pronës në bazë të dhuratës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet palës bartja e pronës në bazë të kontratës mbi dhurimin e pronës së paluajtshme.

Kërkesë për regjistrim të drejtës së shfrytëzimit (qirambajtje)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet palës bartja e pronësisë në bazë të kontratës për shfrytëzim-qirambajtje.

Kërkesë për regjistrimin e përqojave

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Regjistrimi i ndryshimeve të llojeve të ndrryshme të përqojave në kadastër.

Kërkesa për bartje të pronës në bazë të ndërrimit të pronës së paluajtshme

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet palës regjistrimi i pronësisë në bazë të kontratës mbi ndërrimin e pronës.

Kërkesë për bashkimin e parcelave

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi i kësaj procedure është që pasuria të regjistrohet nën një numër dhe në këtë mënyrë të zvogëlohen dhe thjeshtohen numrat e parcelave.

Kërkesë për incizim të objektit

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Incizimi dhe regjistrimi i pronës në regjistrin kadastral.

Kërkesë për pëcaktimin e kufijve të parcelave

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Caktimi i kufijve bëhet për përkufizimin e parcelës kur pala nuk është në dijeni për vijën kufizuese të pronës vetanake.

Kërkesë për regjistrimin e pjesëve të ndërtesës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet qytetarit (personit juridik) ndarja e ndërtesës në pjesë më të vogla dhe regjistrimi i të njejtave.

Rregjistrimi i pjesëve të ndërtesës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

I mundësohet qytetarit (personit juridik) ndarja e ndërtesës në pjesë më të vogla dhe regjistrimi i të njëjtave.

Dhënja e tokës në shfrytëzim dhe këmbimi i tokës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Mundësohet qytetarit shfrytëzimi i pronës së paluajtëshmë të Komunës në kohë të caktuar. Gjithashtu mundësohet ndërrimi i pronës private me atë Komunale.

Kthimi i pronës së shpronësuar

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Rivendosja e të drejtës pronësore në pronën përkatëse, plotësisht ose pjesërisht.