REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za prenos imovine na osnovu kupoprodajnog sporazuma.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu kupoprodajnog sporazuma.

Zahtev za uverenje o imovini

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Ovim postupkom gradanin dobija uverenje o posedovanju ili neposedovanju imovine.

Zahtev za brisanje hipoteke

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin/pravno lice ima pravo da izbriše dugove prema banci i da upiše odluku o brisanju duga u hipotekarni registar.

Zahtev za registraciju hipoteke

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može podici kredit i uci u dozvoljeni minus.

Zahtev za prenos imovine na osnovu podele zajednicke imovine

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu podele zajednicke imovine (2 ili više suvlasnika). Imovina može biti plac, stambeni prostor ili poslovni objekat/prostor.

Zahtev za kopiju plana

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Ovim postupkom se gradaninu izdaje kopija plana.

Zahtev za prenos imovine na osnovu podele porodicne jedinice

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu ugovora o podeli porodicne jedinice.

Zahtev za podelu parcela (stvaranje novih parcela)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Registracija nove parcele i promena vlasnika iste na osnovu fizicke podele postojece parcele.

Zahtev za unošenje ispravke u katastarski registar (tehnicka ili materijalna greška)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može ispraviti podatke o imovini u slucajevima materijalnih i/ili tehnickih grešaka.

Postupak utvrdivanja prava o službenosti prolaza

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Upisuje se pravo o službenosti prolaza Proces omogucavanja drugog vlasnika imovine da vrši korišcenje iste.

Zahtev za prenos imovine na osnovu poklona.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o poklonu nepokretne imovine.

Zahtev za registrovanje prava na korišcenje

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o korišcenju-davanju u zakup.

Zahtev za registraciju provodnika

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Prijava promena razlicitih tipova provodnika u katastru.

Zahtev za prenos imovine na osnovu razmene nepokretne imovine

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o razmeni nepokretne imovine.

Zahtev za spajanje parcela

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Svrha ovog postupka je registracija imovine pod jednim brojem parcele kako bi se broj parcela umanjio i kako bi se pojednostavile.

Zahtev za upisivanje objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Zahtev i registracija imovine u katastarskom registru.

Zahtev za odredivanje granica katastarske parcele

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Granice se odreduju kako bi se definisala parcela u slucaju da lice nema znanje o sopstvenim granicnim linijama.

Zahtev za registrovanje delova objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin (pravno lice) može podeliti objekat na manje delove i upisati ih.

Upis delova objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin (pravno lice) može podeliti objekat na manje delove i upisati ih.

Prenos imovine na osnovu sporazuma o nasledstvu.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o nasledstvu.

Davanje zemljišta na korišcenje i razmena zemljišta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin može koristiti nepokretnosti opštine u odredenom vremenskom periodu. Takode je moguca razmena privatne imovine sa opštinskom imovinom.

Restitucija zemlje gde je izvršena eksproprijacija

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Povracaj imovinskog prava nad predmetnom imovinom u celosti ili delimicno.