REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për verifikimet e dëmeve të shkaktuara nga faktori natyrë, faktori njeri dhe të tjerë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Verifikimi i dëmit të shkaktuar në objekt, rrugë, ambijent (fushe,mal,etj) nga faktorët natyrorë dhe faktorët tjerë teknik/teknologjik. Përpilimi i raportit të gjendjes dhe vendimi për sanimin e gjend...

Kërkesa për asistencë policore (gjatë evenimenteve kulturore, sportive, protestave, etj).

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Mundësohet mbulimi i eventeve nga policia në mënyrë që qyetetarit ti ofrohet siguria e nevojshme.

Pëlqimi për plotësimin e kushteve kundër-zjarrit për ndërtimet e larta (në nivelin komunal: lartësia e objektit P+4, kategoria 3 dhe 4)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi i procedurës është parandalimi dhe eliminimi i rrezikut të rasteve të zjarrit në ndërtesat e reja, që nga fillimi i ndërtimit të tyre.

Kërkesë verbale për intervenim emergjent (No. 112)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Lajmërimi sa më i shpejtë dhe i saktë i rastit emergjent dhe reagimi i njësive/strukturave komunale për mbrojtje dhe shpëtim.

Vërtetim mbi statusin e shërbimit ushtarak

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qytetarit i ofrohet dokumenti valid nga autoritetet komunale në mënyrë që të plotësojnë dokumentacionin e kërkuar nga Ambasadat për aplikim për vizë dhe leje qëndrim në shtetet tjera.

Kërkesë për konstatimin e rrezikshmërisë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Konstatimi i shkallës së rrezikshmërisë për qytetarin apo pronën dhe inicimi i procedurës për shmang'jen e rrezikut dhe sanimin e gjendjes.