REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Vërtetimi mbi pagesën e tatimit në pronë

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Inkasimi i tatimit në pronë. Pajisja e qytetarit me vërtetim të pagesës së tatimit në pronë që shërben si dokumentacion plotësues për një pjesë të madhe të shërbimeve komunale.

Taksë për regjistrimin e automjeteve

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Qellimi i kësaj procedure është regjistrimi i automjeteve.