REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për leje gropimi për ndërtimin e trasavekabllovike dhe ajrore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Pajisja me leje për gropimin/ndërtimin e rrjetit të telekomunikacionit dhe televizive, rrejtë termofikimi dhe rrjetin elektrike të tensionit të lartë

Kërkesë për shfrytëzimin e sipërfaqeve publike për aparatet dhe shtatoret e lojërave argëtuese.

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Dhënia e lejes në lokacion për shfrytëzimin e hapësirës së publike për vendosjen e aparateve, shtatoret e lojërave argëtuese.