REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Bazuar në vendimin e Kryetarës së Komunës së Gjakovës, është themeluar Regjistri i Procedurave Administrative për shërbimet e Komunës, ku të gjithë qytetarët kanë mundësi të informohen rreth shërbimeve administrative. Informacionet e detajuara përmbajnë bazën ligjore për shërbimet e ofruara, dokumentat e nevojshme për aplikim si dhe tarifat dhe pagesat për shërbimet përkatëse. Gjithashtu, ky aplikacion mundëson qasjen në informatat për kohën e kthimit të përgjigjes, për sherbimin e kërkuar.     

Me këtë sistem Komuna e Gjakovës ofron qasje më të lehtë, më cilësore dhe më efikase në shërbimet komunale si dhe rritë transparencën dhe llogaridhënjen ndaj qytetarëve dhe bizneseve.