REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e sipërfaqeve publike për aparatet dhe shtatoret e lojërave argëtuese.

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Dhënia e lejes në lokacion për shfrytëzimin e hapësirës së publike për vendosjen e aparateve, shtatoret e lojërave argëtuese.

Description: Pala e paraqet kërkesën në zyrën pritese e cila pastaj i dërgohet Drejtorisë së Urbanizmit. Zyrtari e shqyrton kërkesën bashkë me dokumentacionin e bashkangjitur, e bënë inspektimin e nevojshëm në terren dhe e merr vendimi për shfrytezimin (apo jo) të hapsires.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Varësisht prej kërkesës

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Statusi juridik i aplikuesit
  • Informatat e përgjithshme të aplikuesit (adresa, kontakt informatat, etj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Projekti (Origjinal)
  • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
  • Atesti teknik (nëse kërkohet) (Origjinal)
  • Pëlqimin nga sektori i komunikacionit (Origjinal)
Free of charge

Form is not available