REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për leje për ndërtimin/vendosjen e trafosatacionet shtyllë dhe blinde

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Paisja me leje për vendosjen e trafostacioneve për furnizim me energji elektrike

Description: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjet dokumentet e kërkuara. Paraprakisht projekti kontrollohet, bëhet vizita në terren, aprovohet, paguhet taksa dhe leshohet leja e ndërtimit-vendosjes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri I kompanisë
  • Informatat e përgjithshme të kompanisë
  • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit/vendosjen
  • Përshkrim I shkurtër I qëllimit të kërkesës
  • Informatat për personin kontaktues

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
  • Projekti (Origjinal)
  • Pëlqimi ekektroenergjetik (Origjinal)
Free of charge

Form is not available