REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa për kuotim me vlerë minimale

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Të sigurohet shërbimi / furnizimi /puna më kualitative dhe më e lirë.

Description: Zyra e prokurimit iu jep formularët e kuotimit së paku 3 operatorëve ekonomik për të konkurruar. Operatori ekonomik e dorëzon formularin të plotësuar dhe të vulosur bashk me dokumentet përcjellëse. Zgjedhet oferta e operatorit ekonomik me të lirë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 7 vite

Information requested

  • Emri i Operatorit Ekonomik (OE)
  • Adresa
  • Emri dhe pozita e personit kontaktues për OE
  • Informatat e kontaktit
  • Përshkrimi i objektit të kontratës (artikulli/puna/shërbimi)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e Numrit Fiskal (në rastet e bizneseve të regjistruara para 2013) (Kopje)
Free of charge

Form is not available