REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zyra e Prokurimit - Kontratë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Qëllimi është qe të zgjidhet një operator ekonomik që është më i favorshëm.

Description: Kontrata bëhet në bazë të zyrës së prokurimit dhe operatorit ekonomik.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri , mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e pergjithshme (adresa, numri I telefonit, numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 40

Documents requested

  • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e TVSH (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e Numrit Fiskal (Kopje)
  • Vërtetimi I Administratës Tatimore (Origjinal)
  • Tjera në bazë të natyres së punës (NUK KA)
Free of charge

Form is not available