REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Taksë për regjistrimin e automjeteve

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Purpose: Qellimi i kësaj procedure është regjistrimi i automjeteve.

Description: Pala bën kërkesën në Zyrën e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa për taksen e regjistrimit të automjeteve, kërkohet dokumentacioni përkatës, dhe pala pajiset me fletëpagesë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Prej dites së lëshimit të fletëpageses deri në regjistrimin e automjetit

Information requested

  • Emri (emri I prindit) Mbimeri
  • Tipi i automjetit
  • Targat e regjistrimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Leja e qarkullimit të automjetit (Kopje)
  • Vërtetimin e tatimit në pronë (Origjinal)
  • Vërtetimin e taksës në firmë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
Free of charge

Form is not available