REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shfrytëzimi i hapsirave të Muzeve (Muzeu Etnologjik, Muzeu Historik, Muzeu i Muzikës)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Purpose:

Description: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit për shfrytëzim të hapsirave të Muzeut. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njejtën.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesë
  • Numri i telefonit
  • Kontakt informatat
  • Datat për të cilat hapsira kërkohet për shfrytëzim

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 10

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit apo OJQ''''së (Kopje)
  • Dokument-koncepti i aktivitetit (projekti) i cili do të mbahet (Kopje)
Free of charge

Form is not available