REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Qytetari pajise me certifikatë e cila e vërteton gjendjen civile të tijë/sajë pas lidhjes së kurorës martesore.

Description:

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përjetshëm. (Përderisa vazhdon gjendja e njejtë civile.)

Information requested

Anticipated time within which must be answered for procedure (days):

Documents requested

Free of charge

Form is not available