REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetimi për Pronarët dhe Drejtorët

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: Qëllimi është paisja e biznesit me dëshmi me shkrim që vërteton se pala në fjalë është drejtori apo pronari i subjektit ekonomik.

Description: Pala e cila ka nevoje për ketë lloj dokumenti duhet të paraqitet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit) dhe të bëjë kërkesë që t'i lëshohet një dokument i tillë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Formulari
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Nënshkrimi
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Certifikata e Biznesit (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
Free of charge

Form is not available