REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shtimi aktivitetit për Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Description: Pronarët e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar mund të bëjnë shtimin e aktivitetit në veprimtarin e tyre përmes plotësimit të formularit A7 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB. Pas dorëzimit te aplikacionit, brenda afatit te përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën me aktivitetin e ri.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Formulari A7
  • Informacionet mbi aplikuesin
  • Veprimtaritë e biznesit (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
  • Nënshkrimi dhe data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A7 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për shtimin e aktiviteteve (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Free of charge

Form is not available