REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vendimi për ndrrimin/shtimin e njësisë

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnezit.

Description: Pronarët e shoqërive aksionare mund të bëjnë ndërrimin/shtimin e njësisë në veprimtarin e tyre përmes plotësimit të formularit A10 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi/shtimi i njësisë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Formulari A10
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimet (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin/shtimin e njësisë (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A10 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Free of charge

Form is not available