REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shuarja e Biznesit në Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Description: Përfaqësuesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar mund të bëjë shuarjen e biznesit përmes plotësimit të formularit D i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit dhe dokumenteve të nevojshëm, brenda afatit të përcaktuar me ligj, pronarit do t'i konfirmohet shuarja e biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Formulari D
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Arsyeja e shuarjes
 • Aplikuesi
 • Njësitë
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Vërtetimi i ATK-së (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Certifikata e Biznesit (Origjinal)
 • Vendimi per shuarje nga gjykat ekonomike (Origjinal)
 • Vendimi per emrimin e likuidatorit (Origjinal)
 • Raporti i likudidatorit (Origjinal)
 • Shpllja ne shtyp 30 dite para aplikimit ne QRB(Qendra Regjionle e Biznesit (Origjinal)
Free of charge

Form is not available