REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i Agjentit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive të huaj tregtare të bëjnë ndërrimin e agjentit, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Description: Përfaqësuesit e shoqërive të huaj tregtare mund të bëjnë ndërrimin e agjentit përmes plotësimit të formularit A9 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet i ndërrimit i drejtorit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Formulari A9
  • Emrat e vjeter të Drejtorëve të biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin e drejtorit ose agjentit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A9 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Free of charge

Form is not available