REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i adresës për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësoj pronarëve të shoqërive të huaja tregtare të bëjnë nderrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e këtyre bizneseve në komunë.

Description: Pronarët e shoqërive të huaj tregtare mund të bëjnë ndërrimin e adresës së ndërmarrjes së tyre përmes plotësimit të formularit A3 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën me adresën e re të biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim kohor

Information requested

 • Formulari A3
 • Emri tregtar
 • Adresa e vjeter biznesit
 • Adresa e re e biznesit
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Pasaporta(letërnjoftimi) (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e adresës (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A3 (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Certifikata Biznesit (Origjinal)
Free of charge

Form is not available