REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i drejtorit për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Description: Përfaqësuesit e shoqërive aksionare mund të bëjnë ndërrimin e drejtorit përmes plotësimit të formularit A9 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB (Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi i drejtorit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Formulari A9 Emri i biznesit
  • Emrat e vjetër të Drejtorëve të biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vendimi për ndërrimin e drejtorit ose agjentit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A9 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Free of charge

Form is not available