REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë së Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të shoqërisë së huaj tregtare të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në këto subjekte në komunë.

Description: Pronarët e shoqërisë së huaj tregtare mund të bëjnë ndërrimin e emrit të subjektit të tyre përmes plotësimit te formularit standard A1 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(qendra komunale e biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj aplikusi do të pajiset me certifikatë dhe me emrin e ri të biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Formulari A1
 • Emri i ri i biznesit
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi dhe data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Pasaporta (Kopje)
 • Formulari A1 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
 • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Çertifikata nga vendi ku e ka bazën Shoqëria e huaj (Kopje)
Free of charge

Form is not available