REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të shoqërisë konandite të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në keto subjekte në komunë.

Description: Pronarët e shoqërisë komandite mund të bëjnë ndërrimin e emrit e subjektit të tyre përmes plotësimit të formularit standard A1 i cili mund te gjendet në zyrat e QKB. Pas dorëzimit te aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatë dhe me emrin e ri të biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Formulari A1
  • Emri i ri i biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi dhe data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A1 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Free of charge

Form is not available