REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i Emrit të Ortakërisë së Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të ortakerisë së përgjithshme të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në keto subjekte në komunë.

Description: Pronarët e ortakërisë së përgjithshme mund të bëjnë ndërrimin e emrit të subjektit të tyre përmes plotësimit të formularit standard B i cili mund të gjendet në zyrat e QKB (Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset më certifikatën me emrin e ri të biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Formulari B
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
 • Pronarët
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Regjistrimi në TVSH
 • Njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi për ndërrimin e emrit (Origjinal)
 • Aneks memorandum (Origjinal)
Free of charge

Form is not available