REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim/shtim i kapitalit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të ortakërive të përgjithshme të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të biznesit.

Description: Pronarët e ortakërive mund të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit përmes plotësimit te formularit A6 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit te aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet ndërrim/shtim i kapitalit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

 • Formulari A6
 • Kapitali i ndryshuar
 • Pronarët e biznesit
 • Informata plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin/shtimin e kapitalit (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A6 (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
Free of charge

Form is not available