REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i punëtorëve për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të shoqërive të huaja tregtare të bëjnë ndërrimin e numrit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve në këtë kategori të biznesit.

Description: Pronarët e shoqërive të huaja tregtare mund të bëjnë ndërrimin e numrit të punëtorëve përmes plotësimit të formularit A5 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do t'i konfirmohet ndërrimi i punëtorëve.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

  • Formulari A5
  • Numri paraprak i puntorëve
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vendimi për ndërrimin e numrit të punëtorëve (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A5 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Free of charge

Form is not available