REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësoj të gjithë të intersuarve të themelojnë ortakeri të pergjithshme, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha këtyre ndërmarrjeve në komunë.

Description: Pala e interesuar të themeloj ortakëri të përgjithshme duhet vizitoj QKB(Qendra Komunale e Biznesit) dhe të plotësoj formularin A0. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën e biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Formulari A0
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet e biznesit
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Marrëveshja për shoqërinë (Origjinal)
 • Statuti i shoqërisë (Origjinal)
 • Fletpelqimi për agjentin e regjistruar (Origjinal)
 • Formulari A0 (Origjinal)
Free of charge

Form is not available