REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i Kooperativave Bujqësore

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundesoj të gjithë te intersuarve (bujqëve) të themelojnë kooperative bujqësore, si dhe të bëjë evidentimin e këtyre ndermarrjeve në komunë.

Description: Palët e interesuar të themeloj kooperative bujqësore duhet vizitoj QKB(Qendra Komunale e Biznesit) dhe të plotësoj formularin A0. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën e biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Emri dhe adresa e secilit themelues
 • Lloji i biznesit
 • Data e konstituimit
 • Aktiviteti kryesorë, aktiviteti sekondar, aktivitet tjetër (numri i Kodeve)
 • Kapitalin themeltar
 • Bordi Drejtoreve (numri dhe emrat tyre si anetarë të bordit, agjenti regjistruar dhe të dhënat për atë)
 • Njësia (numri i njësive dhe adresat e tyre, emri njesisë aktiviteti kryesor i tyre)
 • Informata shtesë nëse ka (këtu hyn edhe regjistrimi vullnetarë per TVSH dhe Certifikata e Import - Eksportit nese kërkohet)
 • Numrin e aksioneve si numrin qe eshte e autorizuar qe t'i emërtojë
 • Agjentin e regjistruar
 • Të dhënat e aplikuesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days):

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Akt Themelimi (Origjinal)
 • Statuti (Kopje)
 • Pelqimi me shkrim i agjentit (Origjinal)
 • Rregullorja e Shoqerise sipas Nenit 138 (Kopje)
Free of charge

Form is not available