REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i Shoqërisë së Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundesoj të gjithë të intersuarve të themelojnë shoqeri të huaj tregtare, si dhe të bejë evidentimin e te gjitha ketyre ndermarrjeve në komunë.

Description: Palët e interesuara të themeloj shoqëri të huaj tregtare duhet të vizitoj QKB(Qendra Komunale e Biznesit) dhe të plotësoj formularin B për biznese individuale dhe ortakëri, dhe formen A0 për SHPK. SHA. dhe kompani e huaj. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën e biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Formulari A0 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Tipi i biznesit
 • Data e konstituimit
 • Numri i punëtorëve
 • Kapitali themelor
 • Veprimtaritë
 • Informata për pronarët e biznesit
 • Drejtori - Bordi i Drejtorëve
 • Agjenti i regjistruar
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi aplikuesin

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Pasaportat (Kopje)
 • Vendimi për hapjen e degës në Kosovë (Origjinal)
 • Statutin kopje nga (vendi i origjinës) (Origjinal)
 • Formulari A0 (Origjinal)
 • Fletëpelqimi për agjentin e regjistruar (vendor) (Origjinal)
 • Çertifikata kopje e noterizuar nga vendi i origjinës. (NUK KA)
 • Vendimi nga gjykata e shtetit përkatës që biznesi ekziston (i noterizuar) (Origjinal)
 • Autorizimi i aiplikuesit nëse është i ndryshëm nga pronari (NUK KA)
Free of charge

Form is not available