REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Taksë për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: Mbledhja e të hyrave vetanake të cilat i diktohen buxhetit të kuvendit komunal.

Description: Subjektet afariste janë të regjistruara, përcaktohet taksa në firmë sipas shifres veprimtarisë dhe përcaktohet kategoria. Shuma e cila caktohet sipas vendimit nga kuvendi komunal subjekti eshtë i obliguar të bëhet pagesa në dy keste vjetore. Me prezantimin e fletëpageses nga subjekti afariste bëhet regjistrimi i pageses.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

Free of charge

Form is not available