REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetim për stazh pune dhe vërtetim për konfirmim të përvojës së veprimtarisë

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: Pajisja e palës me vërtetim të stazhit apo ushtrimit të veprimtarisë për nevoja pensionale, referencë për punë të re, etj.

Description: Pala e bën kërkesën në Zyrën e Pranimit, përcillet në Drejtorinë për Zhvillim Ekonomik ku zyrtari në bazë të kërkesës e bënë kontrollin e kontratës së punës për palën apo vitet (kohëzgjatjen) e veprimtarisë së biznesit. Nëse pala i plotësohen kushtet pajiset me vërtetim për stazh pune apo konfirmim e përvojës së veprimtarisë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Koha gjatë të cilës ka punuar dhe vendi ku ka punuar
  • C'farë ka punuar (sektori, pozita)
  • Adresa e vendi të punës
  • Kontakt informatat për palën.

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Free of charge

Form is not available