REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i Emrit të Shoqërisë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në këto subjekte në komunë.

Description: Pronarët e shoqërisë aksionare mund të bëjnë ndërrimin e emrit e subjektit të tyre përmes plotësimit të formularit standard A1 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën me emrin e ri të biznesit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Emërtimi i ri dhe i vjetër i biznesit
  • Të dhënat e aplikuesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A1 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
  • Certifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Free of charge

Form is not available