REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kthimi i pronës së shpronësuar

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Rivendosja e të drejtës pronësore në pronën përkatëse, plotësisht ose pjesërisht.

Description: Qytetari e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë. Zyrëtari ligjorë për pronë e shqyrton kërkesën dhe e përgaditë dokumentacionin e nevojshëm. Lënda dërgohet te komisioni komunal i cili bashk me rekomandimet e veta i përcjellë në zyrën e Kryetarës për miratim final. Nëse prona është me interes publik vendimi duhet të merret në asamblenë komunale.

Legal basis

Validity of procedure administrative: I përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e personit
  • Informatat e kontaktit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 90

Documents requested

  • Akvendimin perfundimtar (që ajo pronë nuk shfrytëzohet nga shteti) (Origjinal)
  • Vertetimi që nuk është arritur qellimi i ligjshëm publik (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (NUK KA)
Free of charge

Form is not available