REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Leje për rrëmihje për kyçjen në infrastrukturën komunale (ujësjellës, kanalizim, rrjet elektrik, ngrohje etj.)

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Mundësohet kyqja në infrastrukturën komunale për objektet e reja, të cilat paraprakisht janë pajisur me leje të ndërtimit.

Description: Pala paraqet kërkesën për leje për rrëmihje me qëllim të kyqjes në ndonjërën nga infrastrukturat komunale. Pranohet kërkesa me dokumentacionin e nevojshëm, bëhet shiqimi në terren dhe nëse plotësohen të gjitha kushtet lëshohet leja.

Legal basis

Validity of procedure administrative: I përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Statusi juridik i aplikuesit
  • Informatat e përgjithshme të aplikuesit (adresa, kontakt informatat, etj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Skica e Lokacionit të rrëmihjes (Origjinal)
  • Leja e ndërtimit të objektit (Kopje)
  • Pëlqimet për kyqje nga ndërmarrjet publike (Kopje)
Free of charge

Form is not available