REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Dhënja e tokës në shfrytëzim dhe këmbimi i tokës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Mundësohet qytetarit shfrytëzimi i pronës së paluajtëshmë të Komunës në kohë të caktuar. Gjithashtu mundësohet ndërrimi i pronës private me atë Komunale.

Description: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodëzi Kadastër dhe Pronë për të marrë në shfrytëzim pronën e paluajtshëshme Komunale apo për të këmbyer pronën e pajuajtëshme private me atë Komunale. Zyrëtari e shqyrton lëndën dhe e jep vendimin mbi pranimin apo refuzimin e kërkesës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat të caktuar

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Numri i ngastrës
  • Sipërfaqja e parcelës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 99

Documents requested

  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Kushtet mjedisore (Origjinal)
Free of charge

Form is not available