REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Bartja e pronës në bazë të kontratës së trashëgimisë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: I mundësohet palës bartja e pronës në bazë të trashëgimisë.

Description: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë. Juristi përgjegjës e shqyrton dhe e lëshon vendimin mbi lëndën. Vendimi është pozitiv nëse lënda është komplete. Nëse lënda nuk është komplete lëshohet konkluzioni me vërejtje për plotësim të lëndës (afati për plotësim 5 ditë pune). Pas marrjes së vendimit lënda duhet të del në shpallje publike për 5 ditë pune. Nëse nuk ka ankesa nga qytetarët prona dhe pronari i ri regjistrohen në SIKTK (sistemi informativ kadastral i tokës në Kosovë).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm.

Information requested

  • Emri (Emri i Prindit) Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Aktvendimi i trashëgimisë (Origjinal)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available