REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrimin e pjesëve të ndërtesës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: I mundësohet qytetarit (personit juridik) ndarja e ndërtesës në pjesë më të vogla dhe regjistrimi i të njejtave.

Description: Pala bën kërkesën në Djetorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për regjistrimin e pjesëve të ndërtesës. (Ndërtesa mund të ndahet dhe të krijojë pjesë të reja të ndërtesës, si: garazh, apartament, shitore, etj). Nëse dokumentacioni është komplet zyrtari e bënë regjistrimin e pjesëve të ndërtesës në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Palujatshme.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Certifikata e pasurisë (Kopje)
  • Leja e ndërtimit (Kopje e vertetuar)
  • Matjet kadastrale të incizuara si njësi (të dhënat e ndërtesës) (Origjinal)
Free of charge

Form is not available