REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Uzurpimi arbitrar i tokës në pronësi shoqërore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Zbulimi dhe mënjanimi i uzurpimeve arbitrare të tokës e cila është pronë shoqërore.

Description: Procedura inicohet me kërkesë te palës. Zyrtari e incizon terrenin bashkë me ekipin nga Drejtoria e Gjeodezisë dhe në bazë të gjendjes faktike, zyrtari e jep mendimin e vet (vendimin apo konkluzionin) për uzurpim ose jo të parcelës/pronës shoqërore. Në rast se është vendim për jo-uzurpim të pronës shoqërore procedura përfundon. Në rast se zyrtari konkludon që është uzurpuar prona shoqërore, uzurpuesit i dërgohet akvendimi.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Adresa e pronës shoqërore e cila dyshohet se është uzurpuar
  • Emri dhe mbiemri dhe informatat e përgjithshme të qytetarit i cili e ka paraqitur kërkesën

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available