REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i kulturave (bujqësore dhe tjera)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Ndërrimi i kulturës së shfrytëzimit të pronës.

Description: Pala e bënë kërkesën në Drjetorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë për ndërrim të kulturës (bujqësore apo tjera) sipas gjendjes faktike. Në bazë të inspektimit në terren merret vendimi dhe bëhet regjistrimi në RDPP (Regjistri i të Drejtës në Pronën e Palujtshme).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Të dhënat e përgjithshme mbi biznesin (emri, veprimtaria)
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Tatimin në Pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available