REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqim në lokacion për dhenjen në shfrytëzim të hapsirave publike dhe ndërtimi/vendosja e objekteve të përkohshme montuese/demontuese (kiosqet, bankomati, strehët për autobusë urban)

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Ju mundësohet bizneseve shfrytëzimi i hapsirës së pronës publike për vendosjen e objektit montues/demontues.

Description: Në bazë të planit të lokacioneve të dhëna nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, pala aplikon në Zyrën e Pranimit për marrjen e lejes për vendosjen objektit të përkohshëm montues/demontues.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur drejtpërdrejt me afatin kohorë të kontratës

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Statusi Juridik i aplikuesit
 • Emri i projektit
 • Informatat e përgjithshme të aplikuesit (adresa, kontakt informatat, etj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Vendimi (kontrata) për dhënjen e pronës në shfrytezim të përkohshëm (Origjinal)
 • Certifikata për regjistrimin e biznesit (Kopje e vertetuar)
 • Kopja e planit (Origjinal)
 • Dokumentacioni teknik (Origjinal)
 • Pëlqimet për kyqje në infrastukturë (Origjinal)
 • Pëlqimet tjera të percaktuara me dispozita të veqanta (në rastet kur duhet te kyqet në rrjetin e ujesjellsit, rrymës, etj) (Origjinal)
 • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available