REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për incizim të objektit

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Incizimi dhe regjistrimi i pronës në regjistrin kadastral.

Description: Pala bën kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë për incizimin e objektit i cili është i ndërtuar sipas kushteve urbanistike. Pas incizimit bëhet regjistrimi në regjistrin kadastral.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Tatimin në Pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
  • Leja e ndërtimit (Origjinal)
  • Kushtet tekniko urbanistike (Origjinal)
Free of charge

Form is not available